ETS-V/EMSS

名称(英語)Experimental Mobil Satellite System
名称(日本語)ETS-V/移動体衛星通信実験

陸、海、空を含めた総合的な移動体通信システムの基盤技術確立を目的とした衛星通信実験。ETS/Vを利用して実施。