ETS-V/EMSS

名称(英語)Experimental Mobil Satellite System
名称(日本語)ETS-V/移動体衛星通信実験