CS

略語(読みがな)シーエス
名称(英語)Communication Satellite
名称(日本語)通信衛星

通信に使用される衛星の一般名称。